Investeringsbeviser

Det er vigtigt at holde tungen lige i munden, når man skal vælge mellem næsten enslydende investeringsbeviser.

Der er nu to overordnede typer af foreninger og afdelinger, hvor det er beskatningsformen, der er den afgørende forskel.

  • Akkumulerende, som er lagerbeskattet
  • Udloddende, som er realisationsbeskattet

Akkumulerende vil sige, at afdelingen ikke udbetaler udbytte, idet det løbende afkast geninvesteres og indregnes i den indre værdi. Udloddende betyder, at der udloddes udbytte i det omfang, gældende regler og afkastet åbner mulighed for. Udbyttet udbetales i givet fald efter generalforsamlingen.

Personer

Den generelle tommelfingerregel er, at frie midler bør anbringes i de realisationsbeskattede (udloddende) afdelinger, da realiseret avance efter de nye aktieavancebeskatningsregler beskattes som aktieindkomst (28 % op til progressionsgrænsen).

Frie midler kan i princippet godt investeres i lagerbeskattede afdelinger, men det indebærer den hårdere kapitalindkomstbeskatning, der desuden sker årligt efter lagerprincippet.

Isoleret set er det derfor af skattemæssige grunde normalt ufordelagtigt at investere frie midler i akkumulerende investeringsforeninger.

Undtagelse

Der er dog en undtagelse, idet personer med så lav indkomst, at de har frikort, med fordel vil kunne investere i akkumulerende afdelinger, indtil frikortet er opbrugt. Det skyldes, at den udløste lagerbeskatning ved hvert årsskifte er kapitalindkomst, som er skattefri op til frikort-grænsen. Derimod er aktieindkomst ikke omfattet af frikortet. Denne undtagelse gælder især børn, hvis de investerer frie midler.

Midler under virksomhedsordningen

Siden sommeren 2005 har det været muligt at anbringe midler fra virksomhedsordningen i akkumulerende investeringsforeninger.

Hvis midler under virksomhedsordningen placeres i de realisationsbeskattede afdelinger, så betragtes investeringen som en hævning, hvilket udløser beskatning i den personlige indkomst hos ejeren.

Selskaber

Selskabers investeringsafkast beskattes overvejende med samme skattesats, uanset om investeringsbeviserne er lager- eller realisationsbeskattede. Men hvis investeringen forventes beholdt i mindst tre år, så vil det være mest fordelagtigt at investere i realisationsbeskattede aktiebaserede afdelinger, da en realiseret avance vil være skattefri. Modsat vil et realiseret tab efter tre års ejertid ikke være fradragsberettiget.