Værdi af fri bil

Landsskatteretten har i en kendelse af 13. december 2002 afgjort, at sikkerhedsudstyr i form af ABS-bremser, airbags mv. ikke kan fragå i beregningsgrundlaget for værdi af fri bil.

Beregningsgrundlag for værdi af fri bil - nyvognsprisen

For biler, der er anskaffet af arbejdsgiveren højst 3 år efter første indregistrering, er beregningsgrundlaget for værdi af fri bil nyvognsprisen. Dette gælder i det år, hvor bilen første gang indregistreres og de følgende 2 år. Herefter er beregningsgrundlaget 75% af nyvognsprisen.

Stridspunktet har været, hvad der skulle forstås ved nyvognsprisen. Overfor Landsskatteretten havde skatteyders repræsentant gjort gældende, at sikkerhedsudstyr i form af ABS-bremser, airbags mv. for et beløb på maksimalt 10.300 kr. ikke er en del af nyvognsprisen, da dette udstyr er fritaget for registreringsafgift.

Landsskatteretten er af den opfattelse, at dette sikkerhedsudstyr er en del af nyvognsprisen, og dermed skal indgå i beregningsgrundlaget for værdi af fri bil.

Begrundelsen er som følger:

“Landsskatteretten finder, at det følger af en ordlydsfortolkning af ligningslovens § 16, stk. 4, 3. pkt., og af lovens forarbejder, at der ved beregningen af den skattemæssige værdi af fri bil skal tages udgangspunkt i bilens “nyvognspris”, der efter rettens opfattelse må forstås som bilens pris i handel og vandel, dvs. bilens udfakturerede pris. Retten finder endvidere ikke, at bemærkningerne til lovforslag L 211, fremsat den 25. marts 1999 (jf. lov nr. 385 af 2. juni 1999) som er påberåbt af selskabet, giver anledning til nogen anden fortolkning af bestemmelsen end ovenfor anført. Retten finder således ikke, at selskabet i indkomstskattemæssig henseende kan anvende et lavere beregningsgrundlag for den skattemæssige værdi end den pris, der rent faktisk opkræves og udfaktureres fra forhandleren”.

Konklusion

Udgangspunktet for beskatning af fri bil er nyvognsprisen.

Nyvognsprisen omfatter:

 • Anskaffelsessum før registreringsafgift og moms

   

 • Registreringsafgift

   

 • Moms

   

 • Leveringsomkostninger inkusiv moms

   

 • Normalt tilbehør

   

Selv om sikkerhedsudstyret fragår ved beregningen af registreringsafgiften, fragår det ikke i beregningsgrundlaget.

Ekstraudstyr, der købes særskilt og som monteres af forhandleren, skal fortsat ikke indgå i beregningsgrundlaget for værdi af fri bil.

Genoptagelse

Det vides endnu ikke, hvorvidt Landsskatterettens kendelse vil blive indbragt for domstolene. Skatteydere, der fortsat ønsker at bevare muligheden for at få genoptaget skatteansættelsen for indkomståret 1999, skal indsende anmodning om genoptagelse inden den 31. december 2002. Sammen med genoptagelsesanmodningen for 1999 kan der tillige fremsættes anmodning om genoptagelse for 2000 og 2001.

Såfremt Landsskatterettens kendelse bliver stadfæstet ved domstolene, eller eventuelt slet ikke indbringes for domstolene, kan der ikke opnås nedslag for sikkerhedsudstyr i forbindelse med opgørelse af beregningsgrundlaget for fri bil.