Årsregnskabsloven § 37

Årsregnskabslovens § 37 omhandler måling af finansielle aktiver og finansielle forpligtelser.

Lovens § 165, stk. 5 indeholder en særlig ikrafttrædelsesbestemmelse, der skal sikre, at § 37 ikke tages i brug før ændringer af EU-direktiver er gennemført.

Reglerne i § 37 om dagsværdier for finansielle aktiver og forpligtelser har hidtil været i strid med 4. og 7. direktiv. I sommeren 2001 gennemførtes ændring af direktiverne, således at disse nu i stort omfang stemmer overens med IAS 39 om indregning og måling af finansielle instrumenter.

Ny bekendtgørelse

Erhvervsministeren har derfor nu udstedt en bekendtgørelse (nr. 1091 af 21. december 2001), der sætter årsregnskabslovens § 37 i kraft samtidig med årsregnskabslovens ikrafttræden pr. 1. januar 2002.

Bekendtgørelsen gengives her:

Nr 1091                                                                                                                                                21/12/2001 (Gældende)

 

Bekendtgørelse om ikrafttræden af årsregnskabslovens § 371)

 

I medfør af § 165, stk. 5, i lov nr. 448 af 7. juni 2001 om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven), fastsættes:

§ 1. Bestemmelserne i årsregnskabslovens § 37 sættes i kraft, således at enhver virksomhed indenfor denne lovs rammer skal anvende lovens regler om dagsværdi m.v. for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2002 eller senere.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2002. En virksomhed kan dog anvende reglerne i årsregnskabslovens § 37 for et regnskabsår, der begynder før 1. januar 2002, under iagttagelse af betingelserne herfor i denne lovs § 168, stk. 1, 1. pkt.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 21. december 2001

Bendt Bendtsen

/Ole Blöndal

 

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, som gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/65/EF af 27. september 2001 (EF-Tidende 2001 nr. L 283, s. 28).