09-04-2019

RIR Revision i Roskilde og Holbæk bliver en del af Beierholm

RIR Revision har indgået en aftale med Beierholm. Det betyder, at RIR Revision pr. 1. august 2019 skifter navn til Beierholm, og at alle medarbejdere fortsætter på de nuværende adresser i Roskilde og Holbæk.

Læs nyhed

26-02-2019

Ny ferielov

Med den nye ferielov, som Folketinget vedtog for godt et år siden, blev en række fundamentale principper i ferielovgivningen ændret ganske markant.

Læs nyhed

08-02-2019

Produktionsskoler

Skattestyrelsen har i efteråret 2018, på baggrund af en afgørelse fra EU-domstolen, udsendt et styresignal om, at salg af elevproducerede varer og ydelser på produktionsskoler mv. på visse betingelser kan anses for leveret i nær tilknytning til den momsfritagne undervisning, og dermed i lighed med undervisningen være fritaget for moms.

Læs nyhed

06-02-2019

Aktier i virksomhedsordningen?

Den altovervejende hovedregel er, at midler i virksomhedsordningen ikke må anvendes til investering i aktier. Det er imidlertid muligt i stedet at indskyde på en særlig pensionsopsparing for virksomhedens midler og anvende disse midler til investering i aktier.

Læs nyhed

04-02-2019

Øboere får skattefradrag

Skatteministeren har fremsat et lovforslag, der forbedrer reglerne for befordringsfradrag for personer bosat på ikke-brofaste øer samt fradrag for logi i forbindelse med arbejde, når det er nødvendigt at overnatte uden for bopælen.

Læs nyhed

28-01-2019

Placering af ledig kapital

Pas på når du anvender virksomhedsordningen! Virksomhedsejere, der driver virksomhed i personligt regi og som anvender virksomhedsordningen, kommer fra tid til anden ud for, at der er ledig kapital.

Læs nyhed

23-01-2019

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2019

Publikationen forklarer reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning af udgifter til rejse og ophold i ind- og udland.

Læs nyhed

03-01-2019

Deleøkonomi

Endelig fik Folketinget vedtaget de længe ventede regler om forhøjelse af skattefrit bundfradrag ved udlejning af sommerhus.

Læs nyhed

21-11-2018

Restskat og overskydende skat 2018

For at undgå at betale renter af restskat for indkomståret 2018 skal betaling ske inden nytår. Men mod betaling af en dag til dag-rente kan betaling af restskat for 2018 også ske i perioden 1. januar 2019 – 1. juli 2019. Efter denne dato betales et fast procenttillæg

Læs nyhed

19-11-2018

Overdragelse af udlejningsejendom

Landsskatteretten har godkendt, at en nykøbt ejendom kunne overdrages til børn og børnebørn til den offentlige ejendomsvurdering med fradrag af 15 %. Overdragelsen udløste et tab på knap 30 mio. kr.

Læs nyhed

04-10-2018

Sælg din virksomhed med succes

Få input til hvordan du øger værdien af din virksomhed, og hvilke generationsskiftemodeller der virker i praksis …

Læs nyhed

07-09-2018

Sommerhusudlejning

Skatteministeriet har sendt et lovforslag i høring, der forbedrer reglerne for sommerhusudlejning, korttidsudlejning af helårsbolig …

Læs nyhed

06-09-2018

Beskatningsgrundlag - fri bil

En nylig afsagt byretsdom tager stilling til, hvad der skal forstås ved ”nyvognsprisen”, som er den værdi, der udgør beskatningsgrundlaget, når bilen ved købet maksimalt er tre år gammel.

Læs nyhed

17-08-2018

Aktiesparekonto

Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgik i slutningen af 2017 en aftale om en række erhvervs- og iværksætterinitiativer, herunder en mulighed for personer til at oprette en særlig aktiesparekonto.

Læs nyhed

06-08-2018

RIR Revision er sponsor ved Jyllinge Festivalen

RIR Revision rådgiver mange virksomheder og institutioner i det lokale netværk. Vi er med til at sponsorere Jyllinge Festivalen, hvor du kan høre god musik, møde samarbejdspartnere og få inspiration til efterårets forretningsudvikling. Læs mere her og kom med 17.-18. august 2018

Læs nyhed

07-06-2018

Deleøkonomi

Bred politisk aftale om mere attraktive vilkår.

Læs nyhed

30-05-2018

Afskedsreception for Tina Doktor 22. juni 2018

Efter 18 år som partner i RIR Revision trækker statsautoriseret revisor Tina Doktor sig tilbage – og vi er otte partnere, som står klar til at tage over. Vi holder afskedsreception fredag 22. juni og håber at hilse på kunder, samarbejdspartnere og venner af huset.

Læs nyhed

14-05-2018

Skattepligt

Folketingets Lovsekretariat har oplyst, at det lovforslag, som var sendt i høring om ændring af reglerne for indtræden af fuld dansk skattepligt, ikke bliver fremsat og behandlet i indeværende folketingssamling.

Læs nyhed

07-05-2018

Lavere skat på arbejdsindkomst

Nyt lovforslag om skattelettelser og øgede fradrag.

Læs nyhed

02-05-2018

Hvornår er en bil specialindrettet?

Højesteret har for ganske nylig afsagt en dom, hvor der indgående foretages en vurdering af, hvorvidt der var tale om en specialindretning, der gjorde en bil uegnet til privat anvendelse.

Læs nyhed

01-05-2018

Ændring af skatteregler

Folketinget har vedtaget en række lovændringer på skatteområdet. Det drejer sig blandt andet om afskaffelse af udligningsskat på pensionsudbetalinger, ingen beskatning af fri telefon og øget mulighed for tildeling af skattebegunstigede medarbejderaktier.

Læs nyhed

26-03-2018

Omstrukturering og moms

Ved alle former for omstruktureringer er det meget vigtigt på forhånd at være opmærksom på, om disse omstruktureringer medfører momsmæssige konsekvenser for selskaberne.

Læs nyhed

20-03-2018

Momspligt?

Er der moms på indtægter fra coaching, terapi, supervision med videre?

Læs nyhed

15-03-2018

Salg af ejendom - momsmæssige betragtninger

Som udgangspunkt opstår der ikke momspligt ved enkeltstående salg af fast ejendom. Dette gælder imidlertid ikke ved salg af fast ejendom, hvor sælgeren har drevet momspligtig virksomhed på ejendommen.

Læs nyhed

13-03-2018

Ny lovgivning på skatteområdet

Vi gennemgår en række lovforslag.

Læs nyhed

16-01-2018

Personalegoder 2018

Skatte- og momsmæssig behandling af personalegoder. Personalegoder er reelt løn, der blot udbetales i naturalier …

Læs nyhed

16-01-2018

Biler - skat og moms 2018

Få overblik over reglerne! Erfaringen viser, at opfindsomheden er stor, når danskerne gør et forsøg på at nedbringe biludgiften i privatbudgettet.

Læs nyhed

19-12-2017

Indbetaling på aldersopsparing

Nye regler på vej … Folketinget har vedtaget nye regler for indbetaling på aldersopsparing. 2017 er sidste år, hvor der kan foretages en indbetaling på 29.600 kr. Fra og med 2018 er den maksimale indbetaling for de fleste væsentlig mindre.

Læs nyhed

27-11-2017

Ekspertskatteordningen

Lovforslag om ændring af ordningen.

Læs nyhed

24-11-2017

Restskat og overskydende skat 2017

Overblik over reglerne for rentebetaling.

Læs nyhed

20-11-2017

Fradrag for lønudgifter

Nyt lovforslag kan betyde udvidet adgang til at foretage fradrag for lønudgifter.

Læs nyhed

13-11-2017

Ændringer på skatteområdet

Der er indgået politisk aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer

Læs nyhed

27-09-2017

Erhvervs- og iværksætterudspil

Udsigt til væsentlige ændringer i skattereglerne Regeringen har fremlagt et ”Erhvervs- og iværksætterudspil”, som indeholder en række forslag, der vil medføre ændret skattelovgivning, hvis forslagene bliver en realitet.

Læs nyhed

13-09-2017

Splitleasing

Vær opmærksom på formalitetskravene! Splitleasing er for nogle lønmodtagere et skattemæssigt fordelagtigt alternativ til beskatning af fri bil. I praksis stilles der en række formalitetskrav, der skal være opfyldt, for at en splitleasingordning skattemæssigt kan godkendes.

Læs nyhed

04-09-2017

Regeringens skatteudspil

Skattelettelser på vej? Regeringen har offentliggjort sit skatteudspil den 29. august 2017. Skatteudspillet er en del af finanslovsforhandlingerne, så vi må spændt afvente resultatet …

Læs nyhed

07-06-2017

Ny lovgivning på skatteområdet

Vi giver et kort overblik over tre vedtagne lovforslag …

Læs nyhed

16-05-2017

Lovforslaget, der ikke blev til noget

Alt ved det gamle for flypendlere …

Læs nyhed

28-04-2017

Selvstændigt erhvervsdrivende eller lønmodtager?

Er man medejer af en virksomhed, der drives i et K/S, P/S eller I/S, er man pr. automatik selvstændigt erhvervsdrivende og kan som hovedregel anvende virksomhedsordningen og de deraf flydende skattemæssige fordele. Folketinget har fremsat et lovforslag, der vil betyde, at man fremover kan anses som lønmodtager, selv om man er medejer i sådanne transparente selskaber.

Læs nyhed

03-04-2017

Flypendleres befordringsfradrag

Skatteministeren har fremsat lovforslag, der fra og med indkomståret 2018 giver flypendlere inden for EU/EØS mulighed for at beregne deres befordringsfradrag efter de almindelige regler, dog til nedsat kilometertakst for daglig befordring ud over 400 kilometer.

Læs nyhed

31-03-2017

Personalesommerhus og beskatning

Skal en hovedanpartshaver rådighedsbeskattes af et personalesommerhus?

Læs nyhed

31-03-2017

Lavere afgift ved generationsskifte

Lovforslag lemper bo- og gaveafgifter: Skatteministeren har fremsat lovforslag om lavere bo- og gaveafgift ved generationsskifte af virksomheder. Afgiften nedsættes successivt fra 15 % til 5 % i perioden 2016-2020 og gælder for gaveoverdragelser, der er sket den 1. januar 2016 eller senere, og ved arveladers død den 1. januar 2016 eller senere.

Læs nyhed

22-02-2017

Moms af 'gratis' varer og tjenesteydelser

SKAT har fokus på de såkaldte salgsfremmende tiltag: SKAT har fokus på den momsmæssige behandling af salgsfremmende tiltag – også kaldet tilgift. Den momsmæssige udfordring ved en tilgift opstår, når tilgiften har karakter af en gave, da der ikke er momsfradrag på indkøb af varer og ydelser, som gives bort i form af gaver.

Læs nyhed

20-02-2017

Skattefri kørselsgodtgørelse - krav til lønnens størrelse

Udbetalt kørselsgodtgørelse kan blive skattepligtig: En arbejdsgiver kan udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til medarbejdere, når de kører erhvervsmæssigt i egen bil. Kørselsgodtgørelsen skal være en ekstraudgift for arbejdsgiveren, eller sagt på en anden måde medarbejderen må ikke på nogen måde have ydet kompensation til arbejdsgiveren mod til gengæld at få udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse.

Læs nyhed

23-01-2017

Dyre biler på gule plader

En specialindrettet ‘luksusbil’ kan være vanskelig at udeholde fra beskatning som fri bil

Læs nyhed

17-01-2017

Lovindgreb mod visse anpartsprojekter

Der er fremsat lovforslag rettet mod de såkaldte 10-mandsprojekter:

Skatteministeren har fremsat lovforslag, der med øjeblikkelig virkning har afskaffet muligheden for at få fradrag i anden indkomst for underskud ved investering i visse K/S-projekter.

Læs nyhed

10-01-2017

Personalegoder 2017

Skatte- og momsmæssig behandling af personalegoder

Læs nyhed

23-11-2016

Skattefri kørselsgodtgørelse 2017

Lavere satser end i 2016:

Skatterådet har offentliggjort satserne for skattefri kørselsgodtgørelse for 2017.

Læs nyhed

21-11-2016

Parkeringsudgifter betalt af arbejdsgiver

Skattepligt eller skattefrit?

Kan arbejdsgiveren skattefrit dække medarbejderens parkeringsudgifter i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel, når medarbejderen samtidig modtager skattefri godtgørelse for kørsel i egen bil?

Svaret er ja!

Læs nyhed

05-11-2016

Restskat og overskydende skat for indkomståret 2016

For at undgå at betale renter af restskat for indkomståret 2016 skal betaling ske inden nytår. Men mod betaling af en dag til dag-rente kan betaling af restskat for 2016 også ske i perioden 1. januar 2017 – 1. juli 2017. Efter denne dato betales et fast procenttillæg.

Læs nyhed

31-10-2016

Skatteministeren har fremsat lovforslag

Folketingets arbejde i det nye folketingsår er gået i gang. Skatteministeren har fremsat fire lovforslag.

Læs nyhed

13-07-2016

Bliver kapitalejerlån lovlige?

Høringsudkast til lovforslag om ændring af selskabsloven.

Læs nyhed

30-05-2016

Moms ved salg af bygninger til nedrivning

Landsskatteretten har imidlertid underkendt SKAT og Skatterådets praksis, men Landsskatterettens afgørelse er indbragt for domstolene.

Læs nyhed

26-05-2016

Undgå dansk registreringsafgift

Under visse betingelser kan aktiviteter i udlandet betyde afgiftsfritagelse.

Læs nyhed

24-05-2016

Medarbejderaktier

Folketinget har vedtaget nye skatteregler for medarbejderaktier. De nye regler betyder, at medarbejderen først beskattes, når aktierne sælges, og fortjenesten beskattes som aktieindkomst. Reglerne kan anvendes fra og med den 1. juli 2016.

Læs nyhed

13-04-2016

Intet tabsfradrag, når 'leverandøren' går konkurs

Fordringer, der ikke er pengefordringer, er ikke omfattet af kursgevinstlovens bestemmelse om tabsfradrag.

Læs nyhed

07-04-2016

Elafgift

Skærpede fakturakrav som betingelse for godtgørelse af elafgift.

Læs nyhed

05-04-2016

Gunstige regler for medarbejderaktier

Nyt lovforslag

Læs nyhed

03-03-2016

Grøn BoligJobordning i 2016 og 2017

Nye regler for “håndværkerfradrag”

Læs nyhed

01-03-2016

Tjek årsopgørelsen for 2015!

Mandag den 14. marts 2016 er SKAT klar med årsopgørelsen

Læs nyhed

08-02-2016

Husker du fradraget?

Fradrag for almennyttige donationer

Læs nyhed

27-01-2016

Udlejning af andelslejlighed

Konklusion: Selv om udlejning af en andelsbolig skattemæssigt er overskudsgivende, kan virksomhedsordningen ikke anvendes, da fremleje af en lejet lejlighed ikke er at betragte som erhvervsmæssig virksomhed.

Læs nyhed

11-12-2015

Restskat og overskydende skat for indkomståret 2015

Overblik over reglerne for rentebetaling

Læs nyhed

23-11-2015

Beskatning med 110 %

Ny højesteretsdom

Læs nyhed

10-11-2015

Den "nye" BoligJobordning

Her er de fradragsberettigede ydelser

Læs nyhed

03-11-2015

Hvornår er julegaven skattefri?

Visse betingelser skal overholdes

Læs nyhed

30-10-2015

Acontoskat - frivillig indbetaling

Indbetaling kan ske helt frem til 1. februar 2016

Læs nyhed

15-09-2015

Nye rentesatser for selskabsskat

Ny beregningsmetode

Læs nyhed

28-08-2015

BoligJobordningen er genindført

Håndværkerfradraget er tilbage!

Læs nyhed

09-07-2015

Håndværkerfradraget genopstår

Lovforslag om genindførelse af BoligJobordningen

Læs nyhed

07-07-2015

Ændrede rentesatser for selskabsskat

Der er fremsat lovforslag

Læs nyhed

29-06-2015

Arbejdsudleje trods entreprisekontrakt

Nye afgørelser fra Skatterådet

Læs nyhed

15-06-2015

Salg af ejendomsselskab

Momsfri formidling ved salg af aktier i ejendomsselskab.

Læs nyhed

11-06-2015

Elbiler skal lades op

Hvordan beskattes fri elbil?

Læs nyhed

05-06-2015

Husk registrering i ejerregisteret

Senest 15. juni 2015 skal registreringen være på plads

Læs nyhed

04-06-2015

Folketingsvalg 18. juni 2015

Bortfald af lovforslag

Læs nyhed

04-06-2015

Bidrag til valgkampen

Fradragsberettiget driftsomkostning?

Læs nyhed

03-06-2015

Folketingsvalg 18. juni 2015

Skatteministeren har udsendt en pressemeddelelse om, at lovforslaget om ændrede rentesatser for selskabsskat mv. er bortfaldet.

Læs nyhed

21-05-2015

Vigtige ændringer til årsregnskabsloven

Erhvervs- og vækstministeren fremsatte den 28. januar 2015 et lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Dette lovforslag er netop vedtaget, og med vedtagelse følger en lang række ændringer og nyheder i forhold til de gældende regler.

Læs nyhed

24-04-2015

Rentesatser for selskabsskat

Lovforslag om ændret beregning af rentesatser

Læs nyhed

16-04-2015

Beskatning af lejligheder i Frankrig

Byretsdom resulterer i beskatning af hovedaktionær

Læs nyhed

05-03-2015

Årsopgørelsen for 2014

Mandag den 9. marts kan du tjekke årsopgørelsen

Læs nyhed

02-03-2015

Flere firmabiler til rådighed

Ingen mængderabat

Læs nyhed

16-02-2015

Acontoskat for selskaber - 2015

Overblik over regler og muligheder

Læs nyhed

02-02-2015

Skattefri kørselsgodtgørelse og hovedaktionærer

Dokumentationskrav

Læs nyhed

28-01-2015

Indberetning af fradrag

Husk at indtaste på TastSelv!

Læs nyhed

26-01-2015

Elektronisk regnskabsmateriale

Fra den 1. marts 2015 vil elektronisk opbevaring af regnskabsmateriale i udlandet være tilladt uden forudgående ansøgning eller anmeldelse til offentlige myndigheder.

Læs nyhed

07-01-2015

Nye moms- og afgiftsregler

Følgende moms- og afgiftsregler er ændret fra den 1. januar 2015:

Læs nyhed

10-12-2014

Restskat og overskydende skat for indkomståret 2014

Minimer rentebetaling på restskat

Læs nyhed

01-12-2014

Efteropkrævning af moms

SKAT har ændret praksis for opgørelse af momsbeløbet i de tilfælde, hvor en virksomhed fejlagtigt har undladt at fakturere og opkræve moms, og derfor er blevet efteropkrævet moms af SKAT. Momsbeløbet skal i disse tilfælde som udgangspunkt opgøres som 20 % af det fakturerede beløb, og ikke som hidtil antaget med 25 %.

Læs nyhed

14-11-2014

Kapitalpension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Der er fremsat lovforslag

Læs nyhed

07-11-2014

Parcelhusreglen

… når huset skifter anvendelse

Læs nyhed

29-10-2014

Julegaver til medarbejderne

Skattefrie julegaver - uændret praksis

Læs nyhed

20-10-2014

Selskaber og acontoskat

Overblik over regler og muligheder

Læs nyhed

06-10-2014

Hvornår er man på rejse?

To idrætskvinder har været i byretten

Læs nyhed

12-09-2014

Virksomhedsordningen

Værnsreglerne er nu en realitet

Læs nyhed

29-08-2014

Nedsparingskredit og rentefradrag

Skatterådet godkender fradrag

Læs nyhed

24-06-2014

Overgangsordning på vej

Der kan forventes lempelser i det fremsatte lovforslag om ”misbrug” af virksomhedsordningen

Læs nyhed

11-06-2014

"Misbrug" af virksomhedsordningen

Lovforslag skal stoppe mulighed for lånefinansieret privatforbrug

Læs nyhed

03-06-2014

Nye krav om indberetning til SKAT

Både virksomheder og personer er omfattet af nye indberetningskrav

Læs nyhed

03-06-2014

Nye krav om indberetning til SKAT

Både virksomheder og personer er omfattet af nye indberetningskrav.

Læs nyhed

27-05-2014

Billigt bilkøb fra eget selskab

Landsretten giver Landsskatteretten medhold

Læs nyhed

15-05-2014

Skatterådet ændrer praksis

Godtgørelse efter forskels- og ligebehandlingsloven

Læs nyhed

07-05-2014

Godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven

Hvordan er det med skatten?

Læs nyhed

24-04-2014

Fri bil beskatning trods "ren erhvervsmæssig anvendelse"

Højesteret statuerer beskatning af fri bil!

Læs nyhed

11-04-2014

Årsopgørelse for "mindre erhvervsdrivende"

Husk at tjekke tallene!

Læs nyhed

01-04-2014

Momsfri virksomhedsoverdragelse

Når en momsregistreret virksomhed sælger aktiver som maskiner, inventar og driftsmidler, skal virksomheden som hovedregel afregne udgående moms af salgssummen. Det samme er som udgangspunkt tilfældet, når en virksomhed sælger aktiver i form af fast ejendom, dog kun for så vidt angår salg af byggegrunde og nye bygninger.

Læs nyhed

13-03-2014

Arbejdsudleje - bindende svar

Der blæser mildere vinde

Læs nyhed

11-03-2014

Moms på betalingsgebyrer ved netsalg

SKAT har udsendt en meddelelse om, at betalingsgebyrer som en virksomhed opkræver fra sine kunder, når kunderne bruger betalingskort mv., skal behandles som en biydelse til den leverede hovedydelse. Gebyrerne skal således undergives samme momsmæssige behandling som hovedydelsen. Det vil sige, at hvis virksomhedens salg af varer og ydelser er momspligtigt, er gebyret også momspligtigt.

Læs nyhed

03-03-2014

Udlån fra virksomhedsordningen

Ny afgørelse fra Skatterådet

Læs nyhed

27-02-2014

Elektroniske tjenesteydelser

Den 1. januar 2015 ændres reglerne for, i hvilket land der skal afregnes moms ved elektronisk levering af tjenesteydelser til privatpersoner. Der er tale om en implementering af regler vedtaget på EU-plan. Et lovforslag til implementering af de nye regler har været i høring, men er endnu ikke vedtaget.

Læs nyhed

24-02-2014

Acontoskat for selskaber - 2014

Overblik over regler og muligheder

Læs nyhed

21-02-2014

Nu kan håndværkerfradraget indberettes

Få fradraget med på årsopgørelsen

Læs nyhed

03-02-2014

Fradrag for syge- og arbejdsskadeforsikring

Nye regler gældende fra og med 2014

Læs nyhed

24-01-2014

Husk fradragene!

Indberetning af fradrag til årsopgørelsen for 2013

Læs nyhed

20-01-2014

Opbevaring af regnskabsmateriale uden for Danmark

Ny vejledning fra Erhvervsstyrelsen

Læs nyhed

17-01-2014

Omvendt betalingspligt

Den 20. december 2013 vedtog Folketinget, at der med virkning fra den 1. juli 2014 indføres omvendt betalingspligt for indenlandsk handel med mobiltelefoner, spillekonsoller, tablets, bærbare computere mv. Formålet med ordningen er primært at hindre momskarruselsvig, eksempelvis ved at sælger opkræver moms, men aldrig afregner den opkrævede moms til SKAT.

Læs nyhed

05-01-2014

Udenlandsk indkomst - penge tilbage fra SKAT?

En skattefri nytårsgave!

Læs nyhed

30-12-2013

Befordringsfradraget falder

2014-satserne

Læs nyhed

30-12-2013

Befordringsfradraget falder

Skatterådet har fastsat, at fradragssatserne for befordring mellem hjem og arbejde i 2014 nedsættes en smule i forhold til 2013. Rådet har samtidig besluttet et mindre fald i satserne for den skattefri befordringsgodtgørelse.

Læs nyhed

27-12-2013

Restskat og overskydende skat for indkomståret 2013

Rentebetaling af restskat

Læs nyhed

18-12-2013

Moms- og afgiftsregler ændres

I forbindelse med implementeringen af den såkaldte Vækstplan DK og Finanslovsaftalen for 2014 sker der med virkning fra den 1. januar 2014 en række ændringer på moms- og afgiftsområdet.

Læs nyhed

04-12-2013

Rentesatser for restskat

Lovændring på vej!

Læs nyhed

28-11-2013

Godtgørelse af el- og energispareafgift

Fra den 1. januar 2014 kan momsregistrerede virksomheder opnå en større godtgørelse af elafgift. Som noget nyt kan der samtidig opnås godtgørelse af den til elafgiften knyttede energispareafgift (tidligere benævnt CO2-afgift).

Læs nyhed

22-11-2013

Mon det er arbejdsudleje?

Seneste praksis på området “arbejdsudleje”

Læs nyhed

11-11-2013

Julegaven 2013

Årets julegave til medarbejderne

Læs nyhed

11-11-2013

Julegaven 2013

Skattefrie julegaver er at foretrække

Læs nyhed

05-11-2013

Forlængede kredittider på moms

I dag skal momsen angives hver måned, hvert kvartal eller halvårligt afhængig af virksomhedens årlige omsætning. Som led i regeringens vækstplan ændres disse afregningsperioder afhængig af virksomhedens årlige omsætning, og der gives tillige ekstra kredit med hensyn til betaling.

Læs nyhed

31-10-2013

Digital indberetning til SKAT

Er du klar til digital indberetning og kommunikation?

Læs nyhed

31-10-2013

Digital indberetning til SKAT

Er du klar til digital indberetning og kommunikation?

Læs nyhed

15-10-2013

Tilbagebetaling af energiafgifter

Som led i regeringens vækstplan vedtog Folketinget i foråret 2013 en udvidelse af virksomhedernes kredittider for afregning af moms.

Læs nyhed

11-10-2013

Selskaber - acontoskat

Indbetaling via Skattekontoen

Læs nyhed

07-10-2013

Iværksætterselskaber

Selskabsstiftelse med 1 kr. i kapital

Læs nyhed

30-09-2013

Specialindrettede gulpladebiler og skat

Er tømrerens gulpladebil specialindrettet?

Læs nyhed

26-09-2013

Digital postkasse

Inden 1. november 2013 skal virksomheder oprette en digital postkasse

Læs nyhed

24-09-2013

Moms af tab på debitorer

Hvornår er der fradragsret for moms af tab på debitorer? Hovedreglen er, at fradrag for moms af tab på debitorer først kan reducere den udgående moms, når tabet er endeligt konstateret.

Læs nyhed

03-09-2013

Skattekontoen er klar

Se mere i TastSelv Erhverv

Læs nyhed

27-08-2013

De fejlbehæftede ejendomsvurderinger

Hvad er konsekvenserne af de forkerte vurderinger?

Læs nyhed

21-08-2013

Skattekonto

I løbet af august måned får alle virksomheder en konto hos SKAT

Læs nyhed

05-08-2013

Højesteret stadfæster praksis

Private udlån fra virksomhedsordningen er en hævning

Læs nyhed

25-07-2013

Indbrud i netbanken

Hvad nu, hvis virksomheden får indbrud i netbanken?

Læs nyhed

10-07-2013

Ny grænse for kontantbetalinger

Hvidvasklovens kontantforbud er ændret til 50.000 kr.

Læs nyhed

02-07-2013

Husstandsvindmøller og solcelleanlæg

Momsregistrerede solcelleanlæg monteret på private boliger og momsregistrerede husstandsvindmøller skulle efter planen afmeldes fra momsregistrering senest den 9. juli 2013, såfremt de ikke længere opfylder betingelserne for momsregistrering.

Læs nyhed

28-06-2013

Permanent outsourcing

Ny afgørelse fra Skatterådet

Læs nyhed

20-06-2013

Momspligt i foreninger og organisationer

Foreninger, organisationer m.fl. er omfattet af de almindelige regler om afregning af moms. Det betyder, at foreninger og organisationer som udgangspunkt skal afregne moms, såfremt de leverer varer eller tjenesteydelser mod betaling. Kun såfremt foreningen er omfattet af en af momslovens fritagelsesbestemmelser, kan foreningen undgå afregning af moms.

Læs nyhed

17-06-2013

Udlejning af bolig til hovedaktionærs tidligere ægtefælle

Ny dom fra Østre Landsret

Læs nyhed

13-06-2013

Momsfradrag for udgifter til bespisning

Landsskatteretten ændrer SKATs hidtidige praksis … Momsregistrerede virksomheder har fradragsret for moms af udgifter til bespisning af medarbejdere i forbindelse med konkret (uvarslet) beordret overarbejde.

Læs nyhed

07-06-2013

Årsrapport på engelsk

For børsnoterede virksomheder gælder der særlige sprogkrav alt efter, hvor virksomheden har værdipapirer optaget til handel eller notering på et reguleret marked.

Læs nyhed

21-05-2013

Vækstpakken og skatteforslag

Overblik over de væsentligste ændringer.

Fra og med 2015 forbedres reglerne, idet der kan udbetales skatteværdien af et beløb på maksimalt 25 mio. kr.

Læs nyhed

16-05-2013

Køb af bil fra eget selskab

Byretsdom giver grønt lys til hovedanpartshavers køb af billig bil fra eget selskab

Læs nyhed

25-04-2013

BoligJobordningen

Håndværkerfradraget genindføres

Læs nyhed

22-04-2013

Forskudsopgørelser og nye skattekort

Husk at tjekke SKAT’s forslag!

Læs nyhed

16-04-2013

Lønsumsafgift for finansielle virksomheder

Reglerne for opgørelse af lønsumsafgiftsgrundlaget i finansielle virksomheder med både lønsumsafgiftspligtige og momspligtige aktiviteter er ændret med virkning fra den 1. marts 2013.

Læs nyhed

08-04-2013

Opbevaring af regnskabsmateriale i udlandet

Bliver Erhvervsstyrelsens praksis justeret?

Læs nyhed

05-04-2013

Arbejdsudleje

Hvornår er arbejdet en integreret del af den danske virksomhed?

Læs nyhed

12-03-2013

Arbejdsudleje og rejsereglerne

Ny afgørelse fra Landsskatteretten

Læs nyhed

05-03-2013

Udlæg og moms

Der skal som hovedregel betales moms af hele betalingen fra en kunde ved en virksomheds salg af varer eller ydelser til kunden. Dette gælder også i forbindelse med viderefakturering af ikke-momsbelagte omkostninger som porto, gebyrer, taxakørsel, flyrejser mv.

Læs nyhed

28-02-2013

Vækstplan DK

Lovændringer på skatte- og afgiftsområdet

Læs nyhed

28-02-2013

Vækstplan DK

Lovændringer på skatte- og afgiftsområdet

Læs nyhed

15-02-2013

Sælgerpantebrev sidestillet med aktionærlån

Aktuel afgørelse fra Skatterådet

Læs nyhed

08-02-2013

Ordinær acontoskat for selskaber

Overblik over regler og muligheder

Læs nyhed

04-02-2013

Nyt styresignal fra SKAT

SKAT har for nyligt udsendt et styresignal, der præciserer den momsmæssige behandling ved salg af varer, der er overtaget på grund af misligholdelse af finansielle kontrakter eller som ufyldestgjort panthaver.

Læs nyhed

28-01-2013

Exitbeskatning af aktier

De danske regler strider mod EU-retten

Læs nyhed

17-01-2013

Energiafgift - airconditionanlæg

Lempede regler giver større mulighed for godtgørelse af afgifter … Folketinget har vedtaget en lempelse af reglerne for opgørelse af ikke godtgørelsesberettigede energiafgifter vedrørende airconditionanlæg for virksomheder, som anvender ”kvadratmeterreglen”.

Læs nyhed

14-01-2013

Opmagasineret bil

Undgå beskatning af fri bil

Læs nyhed

11-01-2013

Ændring af selskabsloven på vej

Erhvervsstyrelsen sender forslag i høring.

Læs nyhed

07-01-2013

Dagsbevis til privat kørsel i gulpladebil

Ingen beskatning af værdi af fri bil

Læs nyhed

03-01-2013

Servicetjek af hardware

Skal man tage temperaturen på hardwaren?

Læs nyhed

18-12-2012

Restskat og overskydende skat 2012

Undgå at betale renter af restskat

Læs nyhed

11-12-2012

Revision i mindre virksomheder

Lempelse af revisionspligten.

Læs nyhed

10-12-2012

Gulpladebiler og dagsbeviser

Privat anvendelse af fuldt erhvervsmæssig gulpladebil

Læs nyhed

27-11-2012

Befordringsfradraget stiger lidt

Satserne for 2013 er nu offentliggjort.

Læs nyhed

19-11-2012

Digital betaling

Byttehandler, modregning og checks

Læs nyhed

12-11-2012

Årets julegave til medarbejderne

Hvornår er julegaven skattefri?

Læs nyhed

07-11-2012

Nye regler for elektroniske fakturaer

Virkning fra 1. januar 2013

Læs nyhed

31-10-2012

Betaling af acontoskat

Anden rate af acontoskat for selskaber skal snart betales

Læs nyhed

26-10-2012

Udenlandsk arbejdskraft

Reglerne om arbejdsudleje er ændret

Læs nyhed

16-10-2012

Gulpladebiler

Firmanavn og CVR-nummer

Læs nyhed

10-10-2012

Faktura på 10.000 kr. eller mere

Krav om digital betaling og indberetning

Læs nyhed

05-10-2012

Rejse- og kørselsgodtgørelse - skærpede regler

Omfatter aftaler, der indgås eller ændres fra og med 20. september 2012

Læs nyhed

02-10-2012

Beskatning af aktionærlån

Overblik over de nye regler

Læs nyhed

20-09-2012

Fri bolig - nye regler

Fra 1. januar 2013 indføres der nye regler for beskatning af fri helårsbolig

Læs nyhed

17-09-2012

Miljøtillæg ved beskatning af fri bil

Fejl i eksempel fra SKAT

Læs nyhed

28-08-2012

Underskudsfremførsel

Begrænsninger i modregning af underskud

Læs nyhed

15-08-2012

Skattereformen - lovforslag

Lovforslagene blev fremsat den 14. august 2012

Læs nyhed

23-07-2012

Solcelleanlæg - med håndværkerfradrag

Metodevalg afgør fradragsmulighed

Læs nyhed

09-07-2012

IT nedbrud

Der bør regnes på, hvad et nedbrud koster.

Læs nyhed

28-06-2012

Skattereformen er en realitet

Sådan blev hovedindholdet

Læs nyhed

18-06-2012

Håndværkerfradrag - betalingsfrister

Mulighed fra fradrag i 2011 selvom regningen er betalt i 2012

Læs nyhed

14-06-2012

Selvangivelse og restskat

Fristen for aflevering af selvangivelsen og indbetaling af restskat nærmer sig

Læs nyhed

31-05-2012

Skattereformen

Regeringen har fremlagt “Danmark i arbejde - skattereform”

Læs nyhed

29-05-2012

Moms på byggegrunde - nyt styresignal

SKAT har på baggrund af en dom fra EU-domstolen udsendt en kommentar og et styresignal om ændring af praksis og mulighed for tilbagebetaling af moms ved privatpersoners salg af byggegrunde.

Læs nyhed

22-05-2012

Indsendelse af årsrapport

Tiden nærmer sig!

Læs nyhed

16-05-2012

Formidling af ferieboliger

Hvordan skal momsen afregnes? Formidling af ferieboliger (feriecenterlejligheder) er en momspligtig tjenesteydelse. Det betyder, at en formidler af ferieboliger som udgangspunkt skal afregne moms af sit formidlingshonorar.

Læs nyhed

14-05-2012

Smartphones og sikkerhed

Virksomheder bør forholde sig til mobilsikkerhed.

Læs nyhed

09-05-2012

Sort arbejde

Lovforslag om indsats mod sort arbejde

Læs nyhed

07-05-2012

BoligJob-ordningen

Så kom lovforslaget

Læs nyhed

02-05-2012

Revisorerklæringen

Supplerende oplysninger - er der op og ned på den slags?

Læs nyhed

02-05-2012

Lovforslag om selskabsbeskatning

Overblik over de væsentligste nyskabelser

Læs nyhed

27-04-2012

Salg af udlejet lejlighed

Salg fra selskab til hovedanpartshaver - men til hvilken pris?

Læs nyhed

16-04-2012

Sundhedsforsikringer

Hvordan er det nu lige med skatten?

Læs nyhed

03-04-2012

Delvis fri telefon

Beskatning af fri telefon og egenbetaling

Læs nyhed

29-03-2012

Varevogne

Momsfradrag og privatbenyttelsesafgift

Læs nyhed

26-03-2012

Metalskrot og moms

Når en dansk virksomhed sælger metalskrot til en anden dansk virksomhed, er der med virkning fra den 1. juli 2012 indført omvendt betalingspligt (reverse charge) for momsen.

Læs nyhed

19-03-2012

Entreprisekontrakter

Entreprisekontrakt eller leje af arbejdskraft?

Læs nyhed

05-03-2012

Håndværkerfradrag i 2011

… selv om regningen først er betalt i 2012

Læs nyhed

28-02-2012

Lovligt eller ulovligt?

Hvor går grænsen for lovlige lån til kapitalejere og ledelse?

Læs nyhed

15-02-2012

Ulovligt aktionærlån

Ny dom bekræfter mangeårig praksis

Læs nyhed

08-02-2012

Acontoskat - selskaber

Vi giver et overblik over regler og muligheder

Læs nyhed

01-02-2012

Servicefradrag - nu er der åbnet for indberetning til årsopgørelsen!

Læs mere om indberetning til SKAT via TastSelv

Læs nyhed

24-01-2012

Moms på byggegrunde

Siden den 1. januar 2011 har salg af byggegrunde været momspligtigt, når salget er sket som led i selvstændig erhvervsvirksomhed. Som udgangspunkt er privatpersoners salg af byggegrunde dermed ikke omfattet af momspligten. Ifølge SKAT kan privatpersoner dog blive momspligtige ved udstykning og salg af flere end 3 byggegrunde.

Læs nyhed

20-01-2012

Dokumentation af it-systemer

Virksomheder er generelt sårbare over for ændringer i it-systemer

Læs nyhed

11-01-2012

Multimedieskatten er afskaffet - og hvad så?

Vi opsummerer reglerne her

Læs nyhed

08-01-2012

Ændring i afgiftslovgivningen

I forbindelse med vedtagelsen af finansloven forhøjede Folketinget en lang række afgiftssatser. Overordnet set er der tale om indeksering af afgiftssatserne uden samtidig ændring af selve lovgivningen, idet der dog er også er sket enkelte principielle ændringer.

Læs nyhed

21-12-2011

Restskat 2011

Renter, procenttillæg og tidsfrister

Læs nyhed

17-12-2011

Restskat 2010

Renter og procenttillæg

Læs nyhed

14-12-2011

Nye satser for befordringsfradrag i 2012

Skatterådet har fastsat de nye satser for befordringsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse.

Læs nyhed

12-12-2011

Indberetning af servicefradrag

Vejen til servicefradraget går over TastSelv

Læs nyhed

05-12-2011

Beskatning af fri bil

Hvornår er bilen specialindrettet?

Læs nyhed

24-11-2011

Lovforslag - skat

Vi omtaler de væsentligste ændringer i hovedtræk her

Læs nyhed

18-11-2011

Frit sommerhus

En dyr løsning for hovedaktionærer

Læs nyhed

11-11-2011

Multimedieskatten afskaffes

I stedet indføres beskatning af fri telefon - hvilken betydning får det?

Læs nyhed

03-11-2011

Årets julegave - et oplevelsesbevis?

Ny afgørelse fra Skatterådet

Læs nyhed

31-10-2011

Afskaffelse af servicefradraget

Nyt tilskud til energirenovering på vej

Læs nyhed

18-10-2011

Beskatning af privat kørsel i specialindrettet bil

Ny kendelse fra Landsskatteretten

Læs nyhed

07-10-2011

Arbejdsudleje og rejseregler

Valg mellem beskatningsformer

Læs nyhed

28-09-2011

Momsfradrag - rådgiverydelser

I efteråret 2009 afgjorde EU-domstolen (sag C-29/08 AB SKF), at momsregistrerede holdingselskaber kan have fradragsret for moms af udgifter til rådgivere i forbindelse med salg af aktier i datterselskaber.

En ny kendelse fra Landsskatteretten viser imidlertid, at det kan blive vanskeligt at opnå dette momsfradrag.

Læs nyhed

22-09-2011

Ferieportal og elbiler

Skattepligtige personalegoder og skattefrihed på grund af bagatelgrænsen

Læs nyhed

08-09-2011

Svømning, fitness og skat

Skattefrie eller skattepligtige personalegoder?

Læs nyhed

30-08-2011

Pas på med "private" udlån!

Udlån fra virksomhedsordningen er en hævning

Læs nyhed

10-08-2011

Servicefradrag

Hvilke udgifter berettiger til fradraget?

Læs nyhed

28-06-2011

Personaleforeninger

  • med tilskud fra arbejdsgiver
Læs nyhed

23-06-2011

Godtgørelse af elafgift

Der er dels tale om en ny godtgørelsesmulighed, dels tale om udskydelse af planlagte forhøjelser af afgiftsbelastningen.

Læs nyhed

20-06-2011

Hvornår er rejsegodtgørelsen skattefri?

Ny dom statuerer skattepligt

Læs nyhed

10-06-2011

Selvangivelsesfristen forlænget

Pressemeddelelse fra SKAT

Læs nyhed

01-06-2011

Ipad og multimediebeskatning

Nyt bindende svar fra Skatterådet

Læs nyhed

27-05-2011

Lovforslag om servicefradrag

Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet

Læs nyhed

24-05-2011

Kostrådgivning

SKAT har udsendt et styresignal, der specifikt redegør for, hvornår kostrådgivning er en momsfritaget tjenesteydelse. Styresignalet er et supplement til et tidligere offentliggjort styresignal, der omhandler de generelle betingelser for momsfritagelse for sundhedsydelser.

Læs nyhed

09-05-2011

Leasingbil

Beskatningsgrundlag for fri bil ved leasing

Læs nyhed

03-05-2011

EU-salgsangivelse

Vi har tidligere omtalt de nye angivelsesperioder for Listesystemet - se linket til højre her på siden. Nu gennemføres de nye regler med en ændring af momsbekendtgørelsen.

Læs nyhed

18-04-2011

Digitale regnskaber

Årsrapporten skal snart indsendes digitalt

Læs nyhed

14-04-2011

Skattefri avis

Er den arbejdsgiverbetalte avis skattefri?

Læs nyhed

04-04-2011

Sved på panden

  • og skat på arbejdsgiverbetalt motion
Læs nyhed

01-04-2011

Hotelregninger

I forbindelse med forhøjelsen af momsfradraget for hotelovernatninger, blev der rejst tvivl om hvordan momsfradragsretten skal udøves, hvis der købes en ”pakke”, der både består af eksempelvis overnatning og bespisning (morgenmad).

Læs nyhed

22-03-2011

Skattefri bagatelgrænse for personalegoder

Julegaver, smågaver og sponsorbilletter

Læs nyhed

14-03-2011

Jubilæumsgave

Skattefri eller skattepligtig?

Læs nyhed

10-03-2011

Optikere og øjenlæger

Momspligt

Læs nyhed

07-03-2011

Egen virksomhed?

Indskud på etableringskonto eller iværksætterkonto

Læs nyhed

05-03-2011

Undersøgelse af ulovlige aktionærlån

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og SKAT fortsætter undersøgelser

Læs nyhed

01-03-2011

Frokostordning

Skattefrihed for delvis arbejdsgiverbetalt frokost

Læs nyhed

24-02-2011

Acontoskat

  • og frivillig indbetaling af restskat
Læs nyhed

22-02-2011

Listesystemet

Det nye system ‘EU-salg uden moms’ udskydes muligvis.

Læs nyhed

22-02-2011

Listesystemet

Det nye system ‘EU-salg uden moms’ udskydes mulighvis

Læs nyhed

08-02-2011

Delregistrering efter momsloven

SKAT skærper i et såkaldt styresignal praksis for, hvornår en virksomhed kan delregistreres i henhold til momsloven. Skærpelsen træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

Læs nyhed

04-02-2011

Arbejdsgiverbetalt motionsløb

Skatterådet har taget stilling til, hvorvidt arbejdsgiverens betaling for medarbejdernes deltagelse i motionsløb er et skattefrit personalegode

Læs nyhed

24-01-2011

Messer og konferencer i EU-lande

Fra og med den 2011 er reglerne for moms af ydelser vedrørende afholdelse af messer og konferencer mv. i et andet EU-land ændret.

Læs nyhed

19-01-2011

Momsfradrag for hotel og restauration

Folketinget vedtog før jul en forhøjelse af momsfradraget for udgifter til overnatning på hotel.

Læs nyhed

13-01-2011

Moms på fast ejendom

Den nye moms på fast ejendom (og byggegrunde) har udløst en hel del kommentarer, ligesom Skatterådet har svaret på en lang række spørgsmål, hvor svarene kommer til at indgå som bidrag i fortolkningen af reglerne i fremtiden.

Læs nyhed

10-01-2011

Hovedaktionærer og skattefri kørselsgodtgørelse

Krav til afregningsbilag

Læs nyhed

05-01-2011

Nye satser for befordringsfradrag i 2011

Satserne for 2011 for befordringsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse

Læs nyhed

08-12-2010

Boafgift og gaveafgift

  • vedrørende udenlandske ejendomme
Læs nyhed

08-12-2010

Boafgift og gaveafgift

  • vedrørende udenlandske ejendomme
Læs nyhed

05-12-2010

Grænsehandel med varige forbrugsgoder

En del virksomheder, der sælger varige forbrugsgoder, har over årene skabt koncepter, der har udnyttet forskellen mellem den danske og især den tyske momssats. Kunden har indgået en aftale med den danske virksomhed og herefter hentet varen i Tyskland. På baggrund af en nylig dom fra Højesteret skærper SKAT nu kursen overfor disse koncepter.

Læs nyhed

18-11-2010

Tandforsikring og bruttotrækordning

Hvornår opnås der en skattebesparelse?

Læs nyhed

15-11-2010

Franske og spanske ejendomme

Mulighed for nedsættelse af dansk ejendomsværdiskat

Læs nyhed

11-11-2010

Andelsboligforeningers momspligt og lønsumsafgiftspligt

I 2007 fastslog Landsskatteretten, at en andelsboligforenings udlejning af parkeringspladser er momspligtig i sin helhed.

Læs nyhed

01-11-2010

Større fradrag

Større skattefrit bundfradrag ved sommerhusudlejning

Læs nyhed

25-10-2010

Bruttotrækordning

  • for midlertidigt ansatte
Læs nyhed

22-10-2010

Vagtlægeordning på arbejdsplad

Skattefrihed for arbejdsgiverbetalt vagtlægeordning

Læs nyhed

19-10-2010

Acontoskat for selskaber - og restskat

Hvornår kan det betale sig at foretage frivillig indbetaling af restskat?

Læs nyhed

11-10-2010

Kantinemoms - genoptagelse

Momsfradrag for bespisning af forretningsforbindelser og ansatte under møder i virksomheden.

Læs nyhed

10-10-2010

Skærpede regler

Reglerne for registrering i “RUT” skærpes!

Læs nyhed

04-10-2010

Moms af applikationer til mobiltelefoner

Skatterådet har for nylig afgivet bindende svar om momspligt i forbindelse med salg af applikationer til mobiltelefoner – i det konkrete spørgsmål applikationer til iPhones, der sælges via iTunes.

Læs nyhed

13-09-2010

Fri helårsbolig

Sådan fastsættes den skattemæssige værdi

Læs nyhed

06-09-2010

Julegaver til medarbejdere

Skattepligtig eller skattefri?

Læs nyhed

27-08-2010

Multimedier

Ægtefæller og multimediebeskatning

Læs nyhed

10-08-2010

Tab på debitorer

Skatterådet og Skatteministeriet har offentliggjort en væsentlig lempelse af praksis vedrørende tab på debitorer.

Læs nyhed

29-06-2010

Selvangivelsesfrist

SKAT har udsendt en pressemeddelelse om udskydelse af selvangivelsesfristen til den 8. juli - men pas på!

Læs nyhed

28-05-2010

GenopretningsPakken

Skatteministeren har som led i den såkaldte GenopretningsPakke fremsat lovforslag der udmønter aftalen mellem regeringspartierne og Dansk Folkeparti.

Læs nyhed

27-05-2010

Fri bolig

Bindende svar om værdiansættelse af fri helårsbolig

Læs nyhed

17-05-2010

Kantineordninger - gældende satser

Satserne på henholdsvis 15 og 20 kr. kan anvendes i flere situationer

Læs nyhed

03-05-2010

Skattefri kørselsgodtgørelse

Strenge dokumentationskrav ved godtgørelse til hovedanpartshaver

Læs nyhed

28-04-2010

Forældrelejligheder

Praksis omkring salgspris

Læs nyhed

23-03-2010

Kantineordninger

Nye retningslinjer fra SKAT

Læs nyhed

17-03-2010

Grønne regnskaber

Grønne regnskaber overdrages til Miljøstyrelsen

Læs nyhed

16-03-2010

Etableringskonto og iværksætterkonto

Indskud vedrørende 2009 skal ske senest 15. maj 2010

Læs nyhed

16-03-2010

Sommerhusudlejning

Lovforslag varsler større skattefrit bundfradrag ved sommerhusudlejning

Læs nyhed

16-03-2010

Etableringskonto og iværksætterkonto

Indskud vedrørende 2009 skal ske senest 15. maj 2010

Læs nyhed

05-03-2010

Valg af virksomhedsform

Skal man overføre sin virksomhed fra selskabsregi til personligt regi?

Læs nyhed

05-03-2010

Valg af virksomhedsform

Skal man overføre sin virksomhed fra selskabsregi til personligt regi?

Læs nyhed

02-03-2010

Selskabsloven

Bekendtgørelsen, der skal sætte den nye selskabslov i kraft, er offentliggjort

Læs nyhed

23-02-2010

Fondsrådets regnskabskontrol 2009

Fondsrådet har offentliggjort sin årlige redegørelse.

Læs nyhed

05-02-2010

Selvpensioneringskonti

Nye muligheder for udbetaling af indestående

Læs nyhed

02-02-2010

Skattefrie kursgevinster

Lovforslag varsler nye tider for beskatning af kursgevinster på obligationer.

Læs nyhed

02-02-2010

Skattefrie kursgevinster

Lovforslag varsler nye tider for beskatning af kursgevinster på obligationer

Læs nyhed

18-01-2010

Firmabil og skat

Beskatningsgrundlaget for firmabiler

Læs nyhed

06-01-2010

Restskat og overskydende skat

Indkomståret 2009

Læs nyhed

09-12-2009

Indbetaling af restskat for 2009

Nye regler for indbetaling af restskat

Læs nyhed

16-11-2009

befordringsfradraget uændret i 2010

Satserne for 2010 for befordringsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse er offentliggjort.

Læs nyhed

27-10-2009

Forskelsbehandlingsloven

Alder er ikke gyldig fyringsgrund

Læs nyhed

01-10-2009

Årets julegave

Skal julegaven fra arbejdsgiveren være skattefri ?

Læs nyhed

01-10-2009

Årets julegave

Skal julegaven fra arbejdsgiveren være skattefri?

Læs nyhed

11-09-2009

Kursgevinster og -tab

Vi opsummerer reglerne på området

Læs nyhed

26-08-2009

Frankrig og Spanien

Opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs nyhed

14-08-2009

Aktionær- og ledelseslån

Uændret skattemæssig håndtering af ulovlige aktionærlån

Læs nyhed

20-07-2009

Næringsbrev

Nyt fælles næringsbrev til alle fødevarevirksomheder

Læs nyhed

12-06-2009

Partnerselskaber

En overset, men interessant selskabsform

Læs nyhed

11-06-2009

SP-overvejelser

Konsekvenser ved indskud på en pensionsordning

Læs nyhed

11-06-2009

SP-overvejelser

Konsekvenser ved indskud på en pensionsordning

Læs nyhed

03-05-2009

Afkast af aktier

Skattereglerne for afkast af aktier og anparter bliver strammet

Læs nyhed

01-05-2009

Ingen forhåndserindringer

Der udsendes ikke længere erindringsbreve fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs nyhed

29-04-2009

Forårspakken

Der er fremsat lovforslag om ændringer på skatteområdet

Læs nyhed

24-04-2009

Tilbagebetaling af moms i udlandet

Hvis en virksomhed afholder momsbelagte omkostninger i et andet EU-land, kan der på visse betingelser ske tilbagebetaling af momsbeløbet mod ansøgning herom til myndighederne i det pågældende land.

Læs nyhed

17-04-2009

Investeringsejendomme

Notat om værdiansættelse af ejendomme

Læs nyhed

19-03-2009

Gulpladebiler op til 4 ton

Lempeligere regler fra og med 13. marts 2009.

Læs nyhed

19-03-2009

Gulpladebiler op til 4 ton

Lempeligere regler fra og med 13. marts 2009

Læs nyhed

17-03-2009

SKATs indsatsplan 2009

De planlagte kontroller af selvangivelserne for indkomståret 2008

Læs nyhed

16-03-2009

Etableringskonto og iværksætterkonto

Indskud vedrørende 2009 skal ske senest 15. maj 2010

Læs nyhed

14-03-2009

Fondsrådets regnskabskontrol 2008

Fondsrådet har offentliggjort sin årlige redegørelse

Læs nyhed

12-03-2009

SP-bidrag

Udbetaling af SP-opsparing i 2009

Læs nyhed

18-12-2008

Redegørelse for samfundsansvar

Fremover skal de største danske virksomheder redegøre for deres arbejde med samfundsansvar i deres årsrapport.

Læs nyhed

28-11-2008

Modernisering af selskabslovgivningen

Forventning om væsentlige ændringer til selskabslovgivningen

Læs nyhed

07-11-2008

Kantinemoms

Folketinget vedtog i juni måned 2008 et lovforslag, der omhandlede handel mellem interesseforbundne parter. I praksis betyder lovændringen, der træder i kraft fra 1. januar 2009, at bl.a. kantinemomsen genindføres.

Læs nyhed

24-09-2008

Elektronisk momsangivelse

I juni måned i år blev der foretaget en række ændringer til momsloven. Samtidig blev det besluttet at indsætte en bestemmelse i momsbekendtgørelsen om, at momsangivelse som hovedregel skal ske elektronisk.

Læs nyhed

12-09-2008

Ansættelsesbevis

Virksomheder skal have styr på ansættelseskontrakterne

Læs nyhed

21-05-2008

Udenlandske ejendomme

Bindende svar fra Skatterådet betyder ny praksis for beregning af ejendomsværdiskat

Læs nyhed

16-05-2008

Repræsentationsudgifter

Udenlandske forretningsforbindelser

Læs nyhed

16-04-2008

Nyt om gulpladebiler

Regeringen har indgået aftale med Folketingets øvrige partier om at ændre reglerne for gulpladebiler

Læs nyhed

16-04-2008

Nyt om gulpladebiler

Regeringen har indgået aftale med Folketingets øvrige partier om at ændre reglerne for gulpladebiler

Læs nyhed

10-03-2008

Begunstigelser i pensions- og forsikringsordninger

Ugifte samlevende bliver fremover automatisk “nærmeste pårørende” på hinandens pensioner og forsikringer

Læs nyhed

01-03-2008

Bruttotrækordninger

Mange muligheder, men der er visse grænser …

Læs nyhed

18-01-2008

Incitamentsaflønning

Ny vejledning fra Komitéen for god Selskabsledelse

Læs nyhed

20-12-2007

Restskat over 40.000 kr.

Betaling af restskat for 2007

Læs nyhed

05-12-2007

Julegaver

Beskatning af julegave fra arbejdsgiver

Læs nyhed

05-12-2007

Julegaver

Beskatning af julegave fra arbejdsgiver

Læs nyhed

23-11-2007

Nye branchekoder

Alle danske virksomheder får pr. 1. januar 2008 nye branchekoder

Læs nyhed

14-11-2007

Regnskabskontrol 2007

Seneste afgørelser truffet af Fondsrådet

Læs nyhed

30-10-2007

Piloter og kabinepersonale

Genoptagelse af skatteansættelser når der er anvendt ID-billetter

Læs nyhed

23-08-2007

Idrætsledere og medhjælpere

Højere satser for skattefrie godtgørelser

Læs nyhed

18-06-2007

Skatteindgreb

CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde

Læs nyhed

15-06-2007

Børsnoterede virksomheder

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har på sin hjemmeside offentliggjort en ajourført delårsrapportbekendtgørelse.

Læs nyhed

31-05-2007

Røgfri miljøer

Ny lov om rygeforbud er vedtaget

Læs nyhed

27-05-2007

Velgørende foreninger

Almennyttige og velgørende foreninger godkendt i henhold til ligningslovens bestemmelser herom, kan ansøge om delvis kompensation for udgifter til købsmoms i forbindelse med deres momsfri almenvelgørende aktiviteter.

Læs nyhed

23-05-2007

Opkrævning via én skattekonto

Forenklet administration af betalinger til og fra told- og skatteforvaltningen

Læs nyhed

02-05-2007

Nettoomsætning

Hvordan defineres nettoomsætning?

Læs nyhed

02-04-2007

Aktionærlån

Revisors undersøgelsespligt og konsekvenser for selskabet og ledelsen

Læs nyhed

21-03-2007

Ny forældelseslov på vej

Der er fremsat lovforslag om forældelse af fordringer

Læs nyhed

08-03-2007

Værdi af fri bil - beregningsgrundlag

Landsskatteretten har ændret en tidligere afsagt kendelse

Læs nyhed

01-02-2007

Boligselskabers juridiske status

Landsretten har i slutningen af december 2006 afsagt en dom, hvorefter en boligorganisation eller et boligselskab og de tilhørende underafdelinger skal anses som flere selvstændige juridiske enheder. Konsekvensen heraf er, at der skal beregnes moms eller lønsumsafgift af de ydelser, der præsteres internt mellem afdelingerne.

Læs nyhed

24-01-2007

Årsrapporten 2006

I foråret 2006 trådte en række væsentlige ændringer til årsregnskabsloven i kraft.

Læs nyhed

02-01-2007

Fondsrådets regnskabskontrol

Fondsrådet har i 2006 fortsat den regnskabskontrol, der blev påbegyndt i januar 2005.

Læs nyhed

20-12-2006

Ny revisionspåtegning

To nye revisionsstandarder sætter nye normer for indhold og omfang af revisionspåtegninger.

Læs nyhed

18-12-2006

Pendlere fra udkantskommuner

Ordningen med forhøjet befordringsfradrag er forlænget

Læs nyhed

14-11-2006

Landsskatteretten underkender SKAT

Landsskatteretten har i flere sager afgjort, at en boligorganisation skal anses som én juridisk enhed.

Læs nyhed

13-11-2006

Investeringsbeviser

De nye aktieavanceskatteregler betyder, at alle investeringsbeviser fremover er enten realisationsbeskattede eller lagerbeskattede

Læs nyhed

17-10-2006

Revisorkommissionens nye betænkning

Betænkningen indeholder forslag til, hvordan en række bestemmelser i det nye EU-direktiv om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber (8. direktiv) kan gennemføres i dansk lovgivning.

Læs nyhed

31-08-2006

Gavekort og moms

Skatterådet har bekræftet, at der ikke skal beregnes salgsmoms ved udstedelsen af et gavekort.

Læs nyhed

16-08-2006

IFRS-pause

Pressemeddelelse fra IASB orienterer om “time-out” i strømmen af nye og ændrede regnskabsstandarder.

Læs nyhed

05-07-2006

Forbedring kontra vedligeholdelse

Dom fra Vestre Landsret kan medvirke til at klarlægge praksis

Læs nyhed

30-06-2006

Grænsehandel

Kan man ved særlige grænsehandelskoncepter udnytte forskellen mellem dansk og tysk moms, så salg og levering til danske kunder kan ske med tysk moms i stedet for med dansk moms?

Læs nyhed

26-05-2006

Sikkerhedsstillelse

Landsskatteretskendelse om fikseret vederlag i forbindelse med selvskyldnerkaution

Læs nyhed

11-05-2006

Beskatning af ferieboliger

Overblik over reglerne for beskatning ved drift og salg af ferieboliger

Læs nyhed

24-03-2006

Revision eller ej

Revisionspligten for de mindste selskaber forsvinder.

Læs nyhed

22-03-2006

Forenklede regnskabsregler

Folketinget har den 21. marts 2006 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven og bogføringsloven.

Læs nyhed

09-03-2006

Præsentation af årsrapporten

Offentliggørelse af dele af årsrapporten på en cd eller med henvisning til en hjemmeside.

Læs nyhed

07-03-2006

Udenlandsk firmabil

Lovforslag lægger op til afgiftsfri benyttelse af udenlandsk firmabil i Danmark

Læs nyhed

12-12-2005

Restskat

Planlæg indbetaling af personlig restskat for indkomståret 2005 og undgå procenttillæg

Læs nyhed

04-12-2005

Virksomhedspant

En ny pantsætningsform kan blive særdeles interessant

Læs nyhed

24-10-2005

Investering af pensionsmidler

Nu kan pensionsmidler anvendes til køb af unoterede aktier

Læs nyhed

24-10-2005

Investering af pensionsmidler

Nu kan pensionsmidler anvendes til køb af unoterede aktier

Læs nyhed

09-08-2005

Høringsforslag om forenklinger

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt forslag til ændringer af årsregnskabsloven, selskabslovene, revisorloven og bogføringsloven

Læs nyhed

09-08-2005

Høringsforslag om forenklinger

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt forslag til ændringer af årsregnskabsloven, selskabslovene, revisorloven og bogføringsloven.

Læs nyhed

11-07-2005

Revisorerklæringer

Fortrykte revisorerklæringer må ofte tilrettes for at overholde lovgivning og standarder.

Læs nyhed

24-06-2005

Revisortilsynet

Revisortilsynet har afgivet sin første offentlige beretning.

Læs nyhed

09-06-2005

Medarbejderobligationer

Huskeliste, når der etableres medarbejderobligationsordninger

Læs nyhed

09-06-2005

Medarbejderobligationer

Huskeliste, når der etableres medarbejderobligationsordninger

Læs nyhed

26-05-2005

Pensionsmidler

Det skal nu være muligt at anvende pensionsmidler til køb af unoterede aktier

Læs nyhed

26-05-2005

Pensionsmidler

Det skal nu være muligt at anvende pensionsmidler til køb af unoterede aktier

Læs nyhed

14-05-2005

Moms på lægeerklæringer

Den momsmæssige behandling afhænger af hovedformålet med ydelsen.

Læs nyhed

18-04-2005

Fri bil

Et kort overblik over beskatningen af fri bil, som relativt ofte giver anledning til spørgsmål og problemer

Læs nyhed

10-03-2005

Skattefri rejsegodtgørelse

Reglerne er grundlæggende ret enkle, men i praksis opstår der ofte tvivl om, hvorvidt der er tale om en rejse, der berettiger til skattefri rejsegodtgørelse

Læs nyhed

25-02-2005

Flytning til Tyrkiet

Frankrig har i en årrække været det foretrukne land for danske udlandspensionister. Nu er der kommet fokus på Tyrkiet

Læs nyhed

15-02-2005

Momsfradrag

Der er tre grundlæggende betingelser for momsfradrag.

Læs nyhed

07-02-2005

Selvangivelsen 2004

Tiden nærmer sig! Vi opsummerer de vigtigste forhold omkring selvangivelsen

Læs nyhed

15-01-2005

IFRS-bekendtgørelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udsender bekendtgørelse om anvendelse af internationale regnskabsstandarder.

Læs nyhed

07-01-2005

Bidrag til Asien

Fradrag for bidrag til hjælpearbejde

Læs nyhed

27-12-2004

Pensionsordninger

Det er nødvendigt og fordelagtigt at foretage pensionsopsparing - artiklen gennemgår nogle problemstillinger på pensionsområdet

Læs nyhed

27-12-2004

Pensionsordninger

Det er nødvendigt og fordelagtigt at foretage pensionsopsparing - artiklen gennemgår nogle problemstillinger på pensionsområdet

Læs nyhed

20-10-2004

Ekstraordinært udbytte

Udbytteudlodning fra aktie- og anpartsselskaber har hidtil været snævert forbundet med selskabernes ordinære generalforsamling.

Læs nyhed

20-10-2004

Ekstraordinært udbytte

Siden 1. juli 2004 har danske aktie- og anpartsselskaber haft mulighed for at udlodde ekstraordinært udbytte

Læs nyhed

07-09-2004

De nye EU-lande

En kort gennemgang af beskatning, sociale bidrag og moms i de nye EU-lande

Læs nyhed

07-09-2004

De nye EU-lande

En kort gennemgang af beskatning, sociale bidrag og moms i de nye EU-lande.

Læs nyhed

02-07-2004

Pensionsbeskatning - nye fradragsregler

Nye regler om fradrag for indbetaling på pensionsordninger

Læs nyhed

22-06-2004

Refusion af udenlandsk moms

Fristen for ansøgning om momsrefusion af udgifter i andre EU-lande for 2003 udløber den 30. juni 2004.

Læs nyhed

17-06-2004

Ny offentlig partner

Ny arbejdsdeling mellem SKAT og Erhvervsstyrelsen

Læs nyhed

17-06-2004

Ny offentlig partner

Ny arbejdsdeling mellem ToldSkat og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs nyhed

11-06-2004

Gavefradrag

Forhøjelse af maksimumfradraget for gaver til almenvelgørende foreninger

Læs nyhed

19-05-2004

Fællesregistrering

En lovændring betyder udvidet adgang til fællesregistrering efter momsloven.

Læs nyhed

23-04-2004

Rådgiveromkostninger

Landsskatteretten har afgjort, at der er momsfradragsret for rådgiveromkostninger ved omdannelse af en momspligtig virksomhed.

Læs nyhed

13-04-2004

Energiafgifter

Skatteministeren har fremsat lovforslag om ændring af energiafgiftslovgivningen. De mest markante ændringer i lovforslaget vil berøre afgifterne på gas og naturgas, olieprodukter, kul, elektricitet og kuldioxid (CO2).

Læs nyhed

25-03-2004

Modernisering af selskabslovene

Folketinget har den 23. marts 2004 vedtaget lovpakken på selskabsområdet (L 125 - Lov om ændring af lov om aktieselskaber, lov om anpartsselskaber mfl.)

Læs nyhed

25-03-2004

Modernisering af selskabslovene

Lovpakken om ændring af selskabslovene er vedtaget i Folketinget

Læs nyhed

27-02-2004

Ejerlejlighedsforeninger

Beskatning af ejerlejlighedsforeninger og deres medlemmer

Læs nyhed

16-02-2004

Skattefri rejsegodtgørelse

Arbejdsgivere kan udbetale skattefri rejsegodtgørelse til medarbejdere, der er på rejse. Artiklen omhandler betingelserne herfor

Læs nyhed

10-02-2004

Energiafgifter

Artiklen giver en kort gennemgang af reglerne om godtgørelse af energiafgifter og afgifter på ledningsført vand.

Læs nyhed

04-02-2004

Årsregnskabsloven

Folketinget har den 3. februar 2004 vedtaget ændringen af årsregnskabsloven.

Læs nyhed

27-01-2004

Selvangivelsen 2003

Tiden nærmer sig! Vi opsummerer de vigtigste forhold omkring selvangivelsen

Læs nyhed

09-12-2003

Nye faktureringsregler

I det seneste nummer af FACIT (december 2003) har vi beskrevet det forslag til ændring af momsbekendtgørelsen, som blev udarbejdet af skatteministeriet tidligere på efteråret. Umiddelbart efter redaktionsafslutningstidspunktet for FACIT blev den endelige bekendtgørelse offentliggjort. Vi har derfor nedenfor beskrevet de endelige regler på området.

Læs nyhed

11-11-2003

Skatteaftale mellem Danmark og Sverige

De respektive skatteministre i Danmark og Sverige har indgået en aftale om ændring af beskatningsretten for privatansatte lønmodtagere, der bor i det ene land og for det meste arbejder i det andet land

Læs nyhed

21-10-2003

Pension i Frankrig

Ny fransk pensionslov betyder mindre favorable forhold for danske pensionister i Frankrig

Læs nyhed

21-10-2003

Pension i Frankrig

Ny fransk pensionslov betyder mindre favorable forhold for danske pensionister i Frankrig

Læs nyhed

15-10-2003

Generationsskifte

Nye muligheder for optagelse af medarbejdere og andre som medejere

Læs nyhed

07-10-2003

Tab på aktier

Fradragsreglerne i forbindelse med tab på aktier kan få indflydelse på aktionærens investeringsstrategi

Læs nyhed

07-10-2003

Tab på aktier

Fradragsreglerne i forbindelse med tab på aktier kan få indflydelse på aktionærens investeringsstrategi

Læs nyhed

01-10-2003

Ændring af årsregnskabsloven

Den første ændring af årsregnskabsloven af 2001 er formentlig lige på trapperne.

Læs nyhed

16-09-2003

EU-pakken

Mulige ændringer i dansk skattelovgivning som følge af EU-rettens regler om den fri etableringsret og arbejdskraftens fri bevægelighed

Læs nyhed

06-08-2003

Ejendom i Spanien

En gennemgang af de generelle beskatningsprincipper for køb og salg af fast ejendom i Spanien

Læs nyhed

01-07-2003

Genoptagelsesfrister

Kortere genoptagelsesfrister af skatte- og afgiftsansættelsen.

Læs nyhed

01-07-2003

Genoptagelsesfrister

Kortere genoptagelsesfrister af skatte- og afgiftsansættelsen

Læs nyhed

22-06-2003

Fokus på frie goder

Kort gennemgang af reglerne omkring beskatning af fri bolig, kost og logi

Læs nyhed

02-06-2003

Refusion af udenlandsk moms

Fristen for ansøgning om refusion af moms der vedrører 2002 er 30. juni 2003.

Læs nyhed

12-05-2003

Indsendelse af årsrapport

Overblik over indsendelsesfrister og sanktioner.

Læs nyhed

30-04-2003

Nye fristregler

Kortere frist for skattemyndighederne til at ændre selvangivelsen for lønmodtagere

Læs nyhed

10-04-2003

Nye regnskabsvejledninger

FSR’s regnskabstekniske udvalg har udsendt to nye regnskabsvejledninger.

Læs nyhed

02-04-2003

Erklæringer fra revisorer

Nye formuleringer af revisionspåtegninger og erklæringer på personlige regnskaber.

Læs nyhed

26-03-2003

Renteloven

På baggrund af et EU-direktiv fra 2000 blev der i 2002 foretaget en række ændringer af renteloven, som alt i alt gør loven mere erhvervsvenlig

Læs nyhed

18-03-2003

Miljøforhold i årsrapporten

For større virksomheder skal der nu informeres om miljøpåvirkninger samt foranstaltninger til reduktion heraf. Kravet er særlig relevant i miljøtunge virksomheder, men også i andre virksomheder, hvor miljøpåvirkningen er en væsentlig faktor ved driften af virksomheden.

Læs nyhed

03-03-2003

Motorkøretøjer og moms

Den momsmæssige behandling afhænger af, om motorkøretøjet anses for at være et personmotorkøretøj eller et køretøj indrettet til godstransport.

Læs nyhed

21-02-2003

Ekspertbeskatning

25 % skat for udenlandske eksperter og forskere

Læs nyhed

10-02-2003

Ophørspension

Reglerne for ophørspension har ikke været anvendt særligt meget. I denne artikel beskriver vi reglerne og anviser nogle planlægningsmuligheder

Læs nyhed

10-02-2003

Ophørspension

Reglerne for ophørspension har ikke været anvendt særligt meget. I denne artikel beskriver vi reglerne og anviser nogle planlæg

Læs nyhed

07-02-2003

Udlejning af fast ejendom

Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom er som udgangspunkt momsfritaget. Aktiviteten kan dog gøres momspligtig, hvis udlejer ønsker det.

Læs nyhed

31-01-2003

Selvangivelsen 2002

Selvangivelsen for lønmodtagere er forholdsvis enkel. Erhvervsdrivende skal arbejde lidt mere med tallene

Læs nyhed

20-01-2003

Begreber i årsrapporten

Ny publikation, der forklarer en række begreber i årsrapporten.

Læs nyhed

20-12-2002

Værdi af fri bil

Sikkerhedsudstyr kan ikke fradrages i beregningsgrundlaget

Læs nyhed

10-12-2002

Personalegoder

En gennemgang af reglerne

Læs nyhed

05-12-2002

Fri telefon

Interessant meddelelse fra Told & Skattestyrelsen om værdi af fri telefon og datakommunikation

Læs nyhed

14-11-2002

Udbytteskat

Et nyt lovforslag varsler ændringer vedrørende indeholdelse af udbytteskat

Læs nyhed

05-11-2002

Forældreudlejning

En højesteretsdom fastslår, at der er tilstrækkelig hjemmel i lovgivningen til at beskatte forskellen mellem den aftalte leje og markedslejen

Læs nyhed

31-10-2002

Overgangsbekendtgørelsen

Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet.

Læs nyhed

22-10-2002

Skattefrie sundhedsbehandlinger

Flere situationer med skattefrihed, men der stilles fortsat betingelser

Læs nyhed

22-10-2002

Skattefrie sundhedsbehandlinger

Flere situationer med skattefrihed, men der stilles fortsat betingelser

Læs nyhed

16-10-2002

Overgangsregler i årsregnskabsloven

Vi venter fortsat på en overgangsbekendtgørelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs nyhed

07-10-2002

Ledelsespåtegning og ledelsesberetning

Ændringer i forbindelse med årsregnskabsloven.

Læs nyhed

03-10-2002

Personalegoder

En gennemgang af reglerne

Læs nyhed

01-10-2002

Momsnyt

Forskellige ændringer af reglerne på momsområdet …

Læs nyhed

17-09-2002

Ny regnskabsvejledning

Udkast til Regnskabsvejledning for mindre virksomheder - Regnskabsklasse B.

Læs nyhed

10-09-2002

Acontoskat for selskaber

Kort orientering om acontoskatteordningen

Læs nyhed

27-08-2002

Investeringsbeviser

De skattemæssige konsekvenser ved udlodninger og ved afståelse af investeringsbeviser er forskellige alt afhængig af, hvilken type investeringsforening man investerer i

Læs nyhed

21-08-2002

Almenvelgørende foreninger

Lempeligere momsregler for almenvelgørende foreninger og velgørende arrangementer.

Læs nyhed

18-08-2002

Flytning til udlandet

Skattemæssige konsekvenser når man bor og arbejder uden for Danmark

Læs nyhed

12-08-2002

Andelsboligforeninger

Specielle forhold som er gældende for andelsboligforeninger og andelshavere

Læs nyhed

16-07-2002

Ejendomsværdiskatten

Gennemgang af reglerne for 2003

Læs nyhed

11-07-2002

Sponsorpakker

Idrætsklubber og lignende, som sælger sponsorpakker, skal opdele salgsfakturaen i de forskellige elementer, der indgår i pakken.

Læs nyhed

08-07-2002

Firmabiler på gule plader

Nye regler om firmabilbeskatning på gulpladebiler

Læs nyhed

05-07-2002

Nye regler for ejendomsværdiskat

Der er indført et loft over ejendomsværdiskatten

Læs nyhed

03-07-2002

Omkostningsdækning i skattesager

Fuld godtgørelse til skatteyder i vundne sager

Læs nyhed

20-06-2002

Ansættelsesbeviser og arbejdstid

Nye lovkrav bør give anledning til gennemgang af ansættelsesaftaler

Læs nyhed

06-06-2002

Særlig pensionsopsparing

Efter en lovændring er den særlige pensionsopsparing nu en reel individuel opsparing

Læs nyhed

30-05-2002

Indsendelsesfrister

Kalenderårsregnskaberne skal snart indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Her omtales indsendelsesfristerne i den nye årsregnskabslov.

Læs nyhed

18-05-2002

Ændring i momsloven

Forslaget til ændring af momsloven er nu vedtaget. Ændringen betyder bl.a. at momsregistreringsgrænsen og grænsen for månedsvis momsafregning hæves.

Læs nyhed

17-05-2002

Momsrefusion 2001

Fristen for ansøgning om refusion af moms betalt i andre EU-lande for kalenderåret 2001 udløber den 30. juni 2002.

Læs nyhed

15-05-2002

Social sikring

Danmark og Sverige har indgået aftale om, at personer, der bor i Sverige, men som præsterer den væsentligste del af deres arbejdsindsats i Danmark for en dansk arbejdsgiver, kan anmode om at blive omfattet af reglerne for dansk social sikring

Læs nyhed

29-04-2002

Hjemme-pc og momsforhold

Skatteministeren har redegjort for de momsmæssige forhold ved hjemme-pc ordningen.

Læs nyhed

10-04-2002

Godtgørelse af energiafgifter

Som udgangspunkt skal momsregistrerede virksomheder måle deres energiforbrug, hvis afgifterne af forbruget skal godtgøres. Der findes dog alternativer til den konkrete måling af forbruget, nemlig opgørelse af forbruget baseret på energianlæggets effekt og opgørelse på basis af lokalernes areal. Landsskatteretten har afgjort, at beregningen skal omfatte et helt år, hvis man anvender en af de alternative metoder.

Læs nyhed

05-04-2002

Efterløn og pension

Vilkårene for efterløn er tæt forbundet med arten og omfanget af pensionsordninger

Læs nyhed

22-03-2002

Nye krav om revisionsprotokol

Der skal fremover afgives revisionsprotokol såvel ved lovpligtig som ved frivillig revision.

Læs nyhed

19-03-2002

Regnskabsvejledninger

Fire nye og syv ajourførte regnskabsvejledninger.

Læs nyhed

11-03-2002

Digitalt regnskab

Mulighed for elektronisk indsendelse af årsregnskab til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs nyhed

10-03-2002

Ændring af momsloven

Regeringen har fremsat forslag om ændring af momsloven.

Læs nyhed

27-02-2002

Erhvervsserviceordningen ophører

Folketinget har den 26. februar 2002 vedtaget en lov der nedlægger ordningen

Læs nyhed

25-02-2002

Efteropkrævning af moms

Told- og Skattestyrelsen har præciseret de korrekte beregningsmodeller ved efteropkrævning af moms. Modellerne viser, hvornår et modtaget vederlag skal anses som værende inklusive eller eksklusive moms.

Læs nyhed

14-01-2002

Årsregnskabsloven § 37

Årsregnskabslovens § 37 omhandler måling af finansielle aktiver og finansielle forpligtelser.

Læs nyhed

20-12-2001

Vindmølleejere og efterløn

Nye regler betyder bedre mulighed for at opnå ret til efterløn

Læs nyhed

14-12-2001

Kapitalforklaring - hvornår og hvordan?

Mindstekravsbekendtgørelsen opstiller en række supplerende krav til det regnskab, der vedlægges selvangivelsen, og som danner grundlag for opgørelsen af den skattepligtige indkomst

Læs nyhed

14-12-2001

Arbejdsmiljølovgivningen

Ny certificering giver mulighed for tilskud

Læs nyhed

14-12-2001

Sportsmoms

Bowlingcentre får moms retur uden videre - andre udbydere af sportsaktiviteter bør fremsætte krav inden 31. december 2001.

Læs nyhed

30-11-2001

Arbejdsmiljølovgivningen

Ny certificering giver mulighed for tilskud

Læs nyhed

30-11-2001

Momsfradrag på rådgiverydelser

Nyt cirkulære opstiller betingelser for at en sælger af en virksomhed kan opnå fradrag for moms på rådgiverydelser i forbindelse hermed.

Læs nyhed

22-11-2001

Mindsterenten er nedsat til 3 procent

Nedsættelsen har virkning fra 23. november 2001

Læs nyhed

06-11-2001

Arbejdsmiljø og administrative bøder

Folketinget har besluttet, at Arbejdstilsynet skal give bøder til virksomheder, der begår visse overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen

Læs nyhed

06-11-2001

Firmabiler

Gennemgang af generelle og specielle problemstillinger

Læs nyhed

30-10-2001

Internethandel

Særlige momsmæssige problemstillinger ved internethandel.

Læs nyhed

30-10-2001

Besvigelser

Hvorledes skal virksomhedens ledelse og revisor agere i relation til risikoen for besvigelser?

Læs nyhed

20-10-2001

Ledelsesberetningen

Den nye årsregnskabslov indeholder en række nye krav til ledelsesberetningen i årsrapporten.

Læs nyhed

03-08-2001

Tilbagebetaling af kantinemoms

Anmodning skal indsendes senest 1. januar 2002.

Læs nyhed